fbpx

Ιατρείο και Ανάλυση Εξωτερικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: Εκτίμηση Ευκαιριών και Απειλών

Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι τόσο επιβεβλημένη όσο και η επαρκής ρευστότητα κάθε επιχείρησης...

Αποτελεί, θά έλεγε κανείς, στοιχείο ανάπτυξης ή καταστροφής της!

Είναι γνωστό ότι το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο, πολλές φορές ανασφαλές, απρόβλεπτο και με μια ιδιαίτερη ρευστότητα σε γεγονότα και καταστάσεις, ειδικά τώρα που συμπιέζεται από σημαντικές οικονομικές παραμέτρους.

Ειδικότερα για το ελληνικό ιατρείο στη σημερινή εποχή, η καταγραφή, η ανάλυση και η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ανεπιφύλακτα είναι καθαρά θέμα επιβίωσης.

Απαραίτητο λοιπόν για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η έγκαιρη «ψηλάφησή» του, η ανάλυσή του, η διάγνωση των απειλών, αλλά και των ευκαιριών.

Ας φανταστούμε τους εαυτούς μας καπετάνιους σε ένα φανταστικό ταξίδι στο γύρο του κόσμου.

Αναμφισβήτητα η ασφάλεια του πλοίου μας έχει άμεση σχέση με την έγκαιρη και ασφαλή πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδίου μας.

Ειδικότερα για το ελληνικό ιατρείο στη σημερινή εποχή, η καταγραφή, η ανάλυση και η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ανεπιφύλακτα είναι καθαρά θέμα επιβίωσης.

Μάκρο- και Μίκρο-Περιβάλλον

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει ανάλυση του μακρο-περιβάλλοντος, δηλαδή των δυνάμεων του περιβάλλοντος που επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και του μικρο-περιβάλλοντος, δηλαδή των αλλαγών του περιβάλλοντος που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Όταν η επιχείρηση- ιατρείο διερευνά το μακρο-περιβάλλον, μελετά ουσιαστικά έξι διαστάσεις ήτοι: το οικονομικό, το τεχνολογικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το δημογραφικό και το παγκόσμιο περιβάλλον.

Οι τέσσερις πρώτες διαστάσεις είναι και οι πιο σημαντικές, γνωστές διεθνώς και ως PESTanalysis (Political, Economic, Social, Technological).

Είναι πολύ πιθανό μερικοί από τους αναγνώστες αυτού του άρθρου, επαναπαυόμενοι στις δάφνες των «σταθερών» της προ κρίσης εποχής να θεωρούν πολύ εξειδικευμένη και ίσως αστεία για τις μικρές επιχειρήσεις-ιατρεία τους μια τέτοιου είδους ανάλυση.

Η ανάλυση του μίκρο-περιβάλλοντος στηρίζεται πάνω στο μοντέλο Porter, όπως θα αναλύσουμε με παράδειγμα πιο κάτω και αφορά κάθε τι που μπορεί αρχικά να είναι απειλή αλλά στη συνέχεια ευκαιρία, όπως η είσοδος νέων ιατρείων στο κλάδο, η δύναμη των φαρμακευτικών εταιρειών, η οικονομική κατάσταση του κοινού, η υποκατάσταση υπηρεσιών του κλάδου με άλλες που πιθανόν να μπορούν να γίνουν από άλλα μέσα π.χ. internet και τέλος ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιατρείων του κλάδου, ειδικά όταν η αγοραστική πίτα μειώνεται, άρα και το μερίδιο ανά μονάδα ιατρείου μειώνεται.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας, οι αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως είναι δραματικές.

Όλοι έχουμε «ακούσει» για επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους γιατί δεν παρουσίασαν τη δέουσα ευλυγισία και ικανότητα να διαγνώσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον τους.

Ιδιαίτερα δε επικίνδυνο είναι όταν η επιχείρηση-ιατρείο γνωρίζει ευμάρεια και εύκολο πλουτισμό λόγω ευνοϊκών συνθηκών στο μίκρο-περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει έγκαιρα τους κινδύνους που έρχονται από το μάκρο-περιβάλλον και που σίγουρα θα ταράξουν συθέμελα και το δικό της μικρόκοσμο.

Όλοι έχουμε «ακούσει» για επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους γιατί δεν παρουσίασαν τη δέουσα ευλυγισία και ικανότητα να διαγνώσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον τους.

Ίσως με ένα παράδειγμα να είναι καλύτερα κατανοητό το συγκεκριμένο θέμα:

Ένα ιατρείο στηρίζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον όγκο των ασθενών από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία.

Η οικονομική κρίση όμως αναγκάζει την κυβέρνηση να επέμβει ποικιλότροπα πάνω στο κομμάτι που η ίδια πληρώνει, με μια σειρά από δραματικές αλλαγές, όπως μείωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή και μείωση των «σταθερών» θέσεων ιατρών στα ταμεία, πιθανή δυσχέρεια πληρωμών κ.λπ.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε σαφέστατα επιρροή του μικρο-περιβάλλοντος από το μακρο-περιβάλλον.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι τα ιατρεία που δεν προσδιορίζουν, επιβλέπουν, προβλέπουν και αξιολογούν τις εξωτερικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, μπορεί να «χάσουν» ευκαιρίες και να βρεθούν αντιμέτωπα με απειλές, να «δούνε» τις στρατηγικές τους να αποτυγχάνουν ή να είναι μη ανταγωνιστικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ανάλυση και η διάγνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, αρκετά επίπονη και δύσκολη, που απαιτεί ικανότητες και γνώσεις από τους ιατρούς managers.

Η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός ιατρείου είναι ανεπιφύλακτα πολύ σημαντική, λόγω του ότι είναι πιο ευάλωτα σήμερα στις εξωτερικές δυνάμεις των περικοπών που ασκούνται.

Ανάλυση Παραγόντων - Τα Απαραίτητα Εργαλεία

Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στις παραμέτρους που συμμετέχουν στην ανάλυση τόσο του μάκρο, όσο και του μίκρο-περιβάλλοντος, ευελπιστώντας ότι το παρόν άρθρο, θα κινητοποιήσει ορισμένους για καλύτερη μελέτη και ανάλυση.

Η απλή αναφορά και ανάλυση των παραγόντων, θα είναι ένα πρώτο εργαλείο για τον καθένα, ώστε να κάνει την προσωπική του διεργασία και ανάλυση, ανάλογα με το τι ο κάθε ένας διαβλέπει ως απειλή και ευκαιρία.

Α. Παράγοντες Εξωτερικού Μάκρο-Περιβάλλοντος

Με την έννοια αυτή να θυμηθούμε ότι μιλάμε για όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το σύνολο των επιχειρήσεων.

Αυτές είναι:

1. Οικονομικό Περιβάλλον:

Εδώ εξετάζονται τα μακροοικονομικά μεγέθη μιας οικονομίας και κυρίως της χώρας που βρισκόμαστε.
Οι πλέον απλοί παράγοντες είναι:

Το ΑΕΠ, η Ανεργία, Οικονομίες κλίμακας, Επιτόκια δανεισμού, οι μισθοί και εισφορές, ο πληθωρισμός, τα διαθέσιμα προγράμματα και το ύψος αυτών, κλπ

2. Τεχνολογικό Περιβάλλον:

Σοβαρότατη παράμετρος για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η τεχνολογία μπορεί να σταθεί δίπλα στην επιχείρηση πολύτιμος σύμβουλος και αρωγός στην προσπάθεια ανάπτυξής της.

Στον τομέα του ιατρείου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε

• Το εύρος και τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία πέρα από τα κλασικά προγράμματα ηλεκτρονικής συνταγογράφισης και διαχείρισης ιατρείου, προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση όπως CRM, BUSINESS STRATEGY, κλπ.

• Τη χρήση του ιντερνέτ και των κοινωνικών ηλεκτρονικών δικτύων

3. Πολιτικό και Νομικό Περιβάλλον:

Οι νομικές αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν μια επιχείρηση. Μπορούν με τον κατάλληλο χειρισμό να γίνουν από απειλή, μεγάλη ευκαιρία για μια επιχείρηση, αρκεί να μπορεί να διαβλέψει τα μελλοντικά πλεονεκτήματα και να κάνει άμεση χρήση των νομοθετικών διαταγμάτων προς όφελός της.

Θα αναφέρουμε παραμέτρους όπως: Η εργατική νομοθεσία, νόμοι για το περιβάλλον, φορολογία, κίνητρα κ.λπ.

4. Κοινωνικο – Πολιτιστικό Περιβάλλον:

Αλλαγές στον τρόπο ζωής, μετακινήσεις πληθυσμών, επίπεδο ζωής, επίπεδο εκπαίδευσης, κοινωνικές σχέσεις.

Παράγοντες που ο καθένας από μόνος του μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική μιας επιχείρησης.

Παράδειγμα, η έλλειψη χρόνου από τον τρόπο ζωής μας, πιέζει το χρόνο παραμονής του πελάτη στο ιατρείο, ο οποίος απαιτεί γρήγορη εξυπηρέτηση με ελάχιστο χρόνο αναμονής.

5. Δημογραφικό Περιβάλλον:

Η υψηλή υπογεννητικότητα σε μια περιοχή μπορεί να αποτελεί απειλή για ένα ιατρείο που δραστηριοποιείται σε περιοχή με πληθυσμό που γερνά και δεν ανανεώνεται, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μια ειδικότητα που απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικιακά ανθρώπους.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν είναι, η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού, η μετανάστευση, το μέγεθος οικονομίας, το προσδόκιμο ζωής κ.λπ.

6. Παγκόσμιο Περιβάλλον:

Η παρούσα παράμετρος δεν επηρεάζει άμεσα τον τομέα ιατρείο, αλλά χρήζει παρακολούθησης, διότι μεταβολές στο παγκόσμιο περιβάλλον μπορεί να αποτελούν μια απειλή του αύριο.

Β. Παράγοντες Εξωτερικού Μίκρο-Περιβάλλοντος:

Το μίκρο-περιβάλλον ενός ιατρείου επηρεάζεται κατά πολύ από την απειλή εισόδου νέων ιατρείων στην περιοχή.

Η ευκολία ή όχι με την όποια ένα νέο ιατρείο μπορεί να εισέλθει στον κλάδο, καθώς και τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για τη λειτουργία του είναι σημαντικοί παράγοντες αυτού του περιβάλλοντος.

Οι παράγοντες που μπορεί να προσδιορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των ιατρείων του ίδιου του κλάδου είναι:

• Ο ρυθμός ανάπτυξης των αναγκών των ασθενών,

• Ο αριθμός και το μέγεθος των ανταγωνιστών,

• Η συνήθεια των ασθενών να «αλλάζουν» ή όχι ιατρεία,

• Η διαφοροποίηση ή μη των προσφερομένων υπηρεσιών και

• Η προσπάθεια για αλλαγή της «θέσης» της επιχείρησης.

Αντώνης Σακάλογλου, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης,
ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
www.MedicalManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Κατεβάστε τώρα το Application!

Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.